Milí pacienti. Dovoľujeme si Vás informovať, že v čase od 05.06.2024 až do odvolania budú prebiehať stavebné práce na pozemku s vyhradeným parkovaním pre zdravotnícke zariadenie Zdravá župa, s.r.o. Z toho dôvodu nebude v tom čase možné parkovanie na parkovisku vo dvore (vjazd z Ulice Jána Sambucusa). Vstup do zdravotníckeho zariadenia bude len zo Študentskej ulice. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

Pre našich pacientov sme dočasne zabezpečili 5 parkovacích miest  pred Strednou priemyselnou školou technickou v Trnave na  ulici Komenského č.1 a to len na vyhradených miestach s označením Zdravá župa (viď ilustračné foto).

Od 02.04.2024 začína Trnavský samosprávny kraj prostredníctvom svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Zdravá župa, s.r.o. prevádzkovať špecializovanú ambulanciu diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, ktorá sa nachádza v zdravotníckom zariadení na Študentskej ulici č.16 v Trnave. Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy sa venuje hlavne diagnostike a liečbe pacientov s prediabetickým syndrómom, cukrovke 1. a 2. typu a tehotenským diabetom. Taktiež poskytuje poradenstvo v oblasti diéty a zdravého životného štýlu a edukuje v oblasti správneho použitia diabetických pomôcok a liekov. Na vyšetrenie sa budú môcť pacienti objednať prioritne telefonicky (+421 918 854 867) alebo mailom (diabetolog@zdravazupa.sk) počas ordinačných hodín iba na základe vystaveného písomného odporúčania všeobecným lekárom (tzv. výmenný lístok). Objednaní budú len pacienti s podozrením alebo novodiagnostikovanou cukrovkou, ktorí nie sú evidovaní u žiadneho iného špecialistu v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Zdravá župa, s.r.o.

Služby ADOS sú určené čiastočne alebo úplne imobilným pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť. Väčšina pacientov, ktorí využívajú služby ADOS, je chronicky chorých. Domáce ošetrovanie však poskytujú aj pri náhlych, či krátkodobých chorobách, po prepustení z hospitalizácie, po operáciách, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú alebo rehabilitačnú starostlivosť. 
ADOS

Ak spadáte do skupiny pacientov, ktorí chcú využiť služby ADOS, kontaktujte nás cez kontaktný formulár – ozveme sa a dohodneme najbližšiu návštevu.

Pred prvou návštevou si prosím pripravte:

 1. Posledné nálezy od lekára (prepúšťaciu nemocničnú správu, ambulantný nález a podobne), poprípade nám ich zašlite e-mailom.
 2. Indikujúcim lekárom je Váš všeobecný lekár. Akákoľvek starostlivosť sa má vykonávať pod dohľadom lekára, preto by nemalo chýbať odporúčanie od Vášho všeobecného lekára alebo iného odborného lekára, ktorý špecifikuje rozsah činností vykonávaných sestrou v domácom prostredí a odporučí kontroly pacienta. Váš obvodný lekár by Vám mal vypísať návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti.
 3. Po skontrolovaní potrebnej dokumentácie Vás bude kontaktovať zamestnanec ADOS Zdravá župa, s.r.o. a dohodne s Vami podmienky návštevy.

 

Priebeh prvej návštevy:

 • naštudujeme si lekárske správy;
 • pacient absolvuje vyšetrenie zdravotnou sestrou;
 • vypíšeme ošetrovateľskú dokumentáciu vrátane ošetrovateľských cieľov a plánov;
 • začneme poskytovať služby.
Základné výkony v rámci domáceho ošetrovania sestrami
 • Ošetrovanie rán, preležanín a vredov predkolenia,
 • preväzy rán,
 • ošetrovanie stómií,
 • podávanie injekcií a infúzií,
 • starostlivosť o centrálny venózny katéter alebo venóznu linku,
 • starostlivosť o epidurálny katéter,
 • starostlivosť o sondu a výživa pacienta sondou,
 • starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu,
 • cievkovanie (len ženy),
 • starostlivosť o močový katéter.

Okrem nich sa v rámci komplexnej starostlivosti poskytuje aj:

 • prevencia vzniku preležanín, polohovanie pacienta,
 • meranie tlaku krvi, teploty, pulzu,
 • nácvik podávania inzulínu,
 • výplach oka,
 • ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta,
 • odsávanie pacienta,
 • celotelový liečebný zábal,
 • odbery krvi, moču, výtery hrdla,
 • očistná alebo liečebná klyzma,
 • odborný nácvik potrebných výkonov pri starostlivosti o chorého doma.
Služby ADOS nezahŕňajú

Služby ADOS nezahŕňajú služby opatrovateľskej služby ako sú napr.: pomoc pri osobnej hygiene, stravovanie, pitný režim (porciovanie jedla, kŕmenie, pomoc pri pití), vyprázdňovanie (sprievod na toaletu, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, účelná očista po toalete, sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením pomôcok, nasadenie a výmena plienky). Obliekanie a vyzliekanie (obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie). Mobilita, motorika (sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka, pri líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi, obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby).

Bazová ulica, Bratislavská ulica, Logistická ulica, Malženická cesta, Nám. Sv. Mikuláša, Námestie kráľovnej Konštancie, Prašná ulica, Priečna ulica, Rovná ulica, Spojná ulica, Stará ulica, Šrobárova ulica, Ulica Francisciho , Ulica Hospodárska, Ulica Jaderná, Ulica Jozefa Adamca, Ulica Jozefa Adamoviča, Ulica Ľudová, Ulica Mórica Beňovského , Ulica Radarová, Ulica Sama Chalupku , Ulica Sibírska, Ulica Štefana Fidlíka, Ulica Tehelná, Ulica Tich. Milkina, Včelárska ulica, Viktoríniho námestie, Zelený kríčok, Zimná ulica, Železničná ulica. Slobodná voľba lekára zostáva zachovaná.

ORDINAČNÉ HODINY

platnosť od: 18.10.2022
Pondelok:8:00 – 16:00
Utorok:8:00 – 16:00
Streda:8:00 – 16:00
Štvrtok:8:00 – 16:00
Piatok:8:00 – 16:00
Sobota:neordinuje
Nedeľa:neordinuje

Návštevnú službu je potrebné dohodnúť telefonicky počas ordinačných hodín alebo vyplňte kedykoľvek kontaktný formulár.

CENNÍK
ÚkonCena

Cenník výkonov mimo úhrady zdravotnej poisťovne

Doprava zdravotníckeho materiálu z lekárne k pacientovi5,- €
Cielená odborná inštruktáž a oboznámenie pacienta s obsluhou pomôcok10,- €
Požičanie pomôcok – chodítko, vozík 25,- €
Vybavenie žiadosti u praktického lekára / špecialistu, sprievodky, skúmavky, žiadanky5,- €
Expresný príplatok za návštevu v byte pacienta v deň objednania 5,- €
Príplatok za každú návštevu v čase určenom pacientom 5,- €

Cenník výkonov mimo odporúčania lekára na vlastnú žiadosť

Príjem pacienta (klienta) do ADOS a odobratie sesterskej anamnézy10,- €
Poučenie príbuzných alebo členov skupiny, komunity (ako samostatný výkon) 10,- €
Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti 10,- €
Priebežné hodnotenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti a zmena plánu ošetrovateľskej starostlivosti 10,- €
Vyhodnotenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti a komplexná správa 10,- €
Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti do 30 minút 20,- €
Ošetrovateľská hygiena 10,- €
Starostlivosť o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny 10,- €
Starostlivosť o chorého s kaválnym katétrom alebo s intravenóznou kanylou 5,- €
Starostlivosť o chorého s ezotracheálnou, nasotracheálnou, tracheostomickou kanylou 5,- €
Starostlivosť o pacienta s epidurálnym katétrom 5,- €
Výživa bezvládneho chorého, za jeden výkon do 10 minút 5,- €
Výživa pacienta sondou, za jeden výkon 5,- €
Zavedenie alebo výmena nasogastrickej sondy 10,- €
Očistná klyzma 25,- €
Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta (meranie vitálnych funkcií) za hodinu10,- €
Odmeranie vitálnych funkcií 10,- €
Sledovanie diurézy, za každých 12 hodín15,- €
Cievkovanie ženy 10,- €
Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách 10,- €
Čistenie tracheálnej kanyly 10,- €
Aplikácia neinjekčnej liečby 5,- €
Bandáž dolných končatín5,- €
Aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého kúpeľa 25,- €
Aplikácia liečiva do svalu, podkožne 5,- €
Aplikácia liečiva intravenózne 15,- €
Sledovanie infúzie, za každú začatú hodinu 5,- €
Podávanie liečiva infúznou pumpou (za hodinu) 20,- €
Nácvik podávania inzulínu 10,- €
Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov 10,- €
Ošetrenie chorého s dekubitom do 5cm2 (odstránenie zvyškov masti, toaleta, preväz) 5,- €
Ošetrenie chorého s dekubitom nad 5cm2 (odstránenie zvyškov masti, toaleta, preväz) 10,- €
Výplach oka 10,- €
Preväz rany do 5cm2 5,- €
Preväz rany nad 5cm210,- €
Ošetrovateľská rehabilitácia do 30 minút 25,- €
Odsávanie pacienta 10,- €
Vyšetrenie moču indikátorovým médiom 5,- €
Odber krvi venepunkciou 5,- €
Odber kapilárnej krvi 5,- €
Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta 5,- €
Doprava biologického materiálu do laboratória 5,- €
Návšteva klienta v pracovnom čase (od 8:00 do 16:00) 10,- €
Návšteva klienta mimo pracovný čas 20,- €
Konzultácia sestry o jednom klientovi s ošetrujúcim lekárom 10,- €
Poskytnutie predlekárskej pomoci pri náhlych stavoch ohrozujúcich život 25,- €
Verbálna intervencia pri psychosomatických ťažkostiach u pacienta15,- €
Usmernenie spôsobu života pacienta s nádorovým ochorením 10,- €
Ošetrenie dutiny ústnej u onkologického pacienta, alebo u pacienta s imunodeficitom 10,- €
Kontrola glykémie glukomerom 5,- €
Výber stehov z operačnej rany po konzultácii s operatérom 10,- €
Stiahnuť - Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti - tlač (rtf, 2mb)
Stiahnuť - Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti - elektronicky (doc, 80kb)

KONTAKTUJTE NÁS!

ZAVOLAJTE NÁM NA:

033/20 23 523

0908 429 588

ALEBO NÁM NAPÍŠTE NA:

ados@zdravazupa.sk

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj / Kontakt: Zdravá župa, s. r. o., Starohájska 10 917 01 Trnava, IČO: 53708997, DIČ: 2121488468, Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 48993/T
apartmentdownloadchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram