Milí pacienti. Dovoľujeme si Vás informovať, že v čase od 05.06.2024 až do odvolania budú prebiehať stavebné práce na pozemku s vyhradeným parkovaním pre zdravotnícke zariadenie Zdravá župa, s.r.o. Z toho dôvodu nebude v tom čase možné parkovanie na parkovisku vo dvore (vjazd z Ulice Jána Sambucusa). Vstup do zdravotníckeho zariadenia bude len zo Študentskej ulice. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

Pre našich pacientov sme dočasne zabezpečili 5 parkovacích miest  pred Strednou priemyselnou školou technickou v Trnave na  ulici Komenského č.1 a to len na vyhradených miestach s označením Zdravá župa (viď ilustračné foto).

Od 02.04.2024 začína Trnavský samosprávny kraj prostredníctvom svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Zdravá župa, s.r.o. prevádzkovať špecializovanú ambulanciu diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, ktorá sa nachádza v zdravotníckom zariadení na Študentskej ulici č.16 v Trnave. Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy sa venuje hlavne diagnostike a liečbe pacientov s prediabetickým syndrómom, cukrovke 1. a 2. typu a tehotenským diabetom. Taktiež poskytuje poradenstvo v oblasti diéty a zdravého životného štýlu a edukuje v oblasti správneho použitia diabetických pomôcok a liekov. Na vyšetrenie sa budú môcť pacienti objednať prioritne telefonicky (+421 918 854 867) alebo mailom (diabetolog@zdravazupa.sk) počas ordinačných hodín iba na základe vystaveného písomného odporúčania všeobecným lekárom (tzv. výmenný lístok). Objednaní budú len pacienti s podozrením alebo novodiagnostikovanou cukrovkou, ktorí nie sú evidovaní u žiadneho iného špecialistu v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.

Projekty

Psycho-sociálne centrum v Trnave

Vybudovaním psycho-sociálnych centier sa vytvorí moderná 12I03-21-V16-00012 a dostupná starostlivosť o duševné zdravie, ktorá stavia na silnej medzirezortnej spolupráci. Špecificky je potrebné zmodernizovať systém psychiatrickej a psychologickej zdravotno-sociálnej starostlivosti, posilniť podporu duševného zdravia a prevenciu vzniku porúch, posilniť zdravotno-sociálnu starostlivosť a zvýšiť jej dostupnosť.
ZOBRAZIŤ VIAC

Projekt „ADOS Zdravá župa Trnava“

Je spolufinancovaný  z finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti poskytnutých formou pomoci de minimis v súlade s pravidlami EÚ pre pomoc de minimis a zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) a so schémou pomoci de minimis na podporu rozšírenia a obnovy kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti uplatňovanej pri vykonávaní Plánu obnovy a odolnosti SR č. DM – 11/2022 v celkovej výške poskytovanej štátnej pomoci/minimálnej pomoci 39 535,64 EUR bez DPH, v súlade s nariadením Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107  a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis zverejneného v Úradnom vestníku dňa 24.12.2013 (Ú. V. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1).

ZOBRAZIŤ VIAC

Projekt „Mobilný hospic Zdravá župa Trnava“

Je spolufinancovaný  z finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti poskytnutých formou pomoci de minimis v súlade s pravidlami EÚ pre pomoc de minimis a zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) a so schémou pomoci de minimis na podporu rozšírenia a obnovy kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti uplatňovanej pri vykonávaní Plánu obnovy a odolnosti SR č. DM – 9/2022 v celkovej výške poskytovanej štátnej pomoci/minimálnej pomoci 39 978,08 EUR bez DPH, v súlade s nariadením Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107  a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis zverejneného v Úradnom vestníku dňa 24.12.2013 (Ú. V. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1).

ZOBRAZIŤ VIAC

Národný projekt Ministerstva zdravotníctva SR „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“

Zdravá župa, s.r.o. zapojená do projektu v pozícii Užívateľa - MZ SR poskytuje na základe Zmluvy Užívateľovi finančné prostriedky ako štátnu pomoc vo forme náhrady za poskytovanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu podľa Schémy štátnej pomoci na podporu posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti - schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu v znení Dodatku č. 1, č. ŠP SVHZ – 1/2022, OV 40/2022, 28.2.2022; a v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 7/3, 11.1.2012).

ZOBRAZIŤ VIAC
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj / Kontakt: Zdravá župa, s. r. o., Starohájska 10 917 01 Trnava, IČO: 53708997, DIČ: 2121488468, Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 48993/T
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram